Regulamin

REGULAMIN

Organizator szkolenia

Szkolenia organizowane  są przez RehaCube Adam Michoński ul. Swojska 13/9 , 70-781 Szczecin NIP 955-21-38-190 – nazywanego dalej organizatorem

Zgłoszenie uczestnictwa oraz warunki rezerwacji miejsc

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać e-mail na adres :  afois.szkolenia@gmail.com , w tytule wpisując  imię i nazwisko uczestnika / nazwę szkolenia/  miasto w jakim szkolenie  się odbywa
 2.    Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymacie Państwo e mail z danymi do wpłaty zaliczki w terminie wskazanym przez organizatora w wysokości  300zł na przesłany  numer rachunku bankowego
 3. Wpłata zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 4. Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 21 dni przed rozpoczęciem kursu)
 5. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy
 6. Rezygnacja z uczestnictwa
 7. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi wysyłając email na adres afois.szkolenia@gmail.com w treście e maila proszę wpisać : rezygnacja / nazwa szkolenia .
 8.   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
 9. Jeśli rezygnacja nastąpi pomiędzy 6 a 4 tygodniem przed rozpoczęciem szkolenia zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. W tym przypadku pozostałą kwotę, po potrąceniu, Uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.
 10. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po akceptacji przez organizatora.
 11. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4),istnieje możliwośćuczestnictwa w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
 12.    Nie istnieje możliwość zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.
 13. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
 14. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, organizator  zwraca  całość wpłaconej kwoty lub zmienia  termin uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
 15. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail .
 16. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność Sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, orgnizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim uczestnikom .
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
 18. Ceny szkoleń, promocje, rabaty
 19. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
 20. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
 21. Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen szkoleń, zgodnie z kwotami umieszczonymi w zakładce promocje.
 22. Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy szkoleń  odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
 2. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach są :

– ciąża, w każdym stadium

– obecność innych przeciwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną

 1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach  na własną odpowiedzialność.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu,  w celu informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

 1. Prawa autorskie
 2. Wszystkie szkolenia objęte  są  prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych
  i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
 3. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie afois.pl, na profilu na portalu Facebook: Fizjoterapia Ortopedyczna  oraz whttp://afois.pl materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego szkolenie.
 4. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych  jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.
 5. Reklamacje
 6. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej. Najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.  Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 1. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.